Podmínky nájmu autopůjčovny AUTO-CAR Holding a. s.

 1. Nájemce musí splnovat zákonné podmínky pro rízení motorového vozidla.
 2. Vypujcené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním úcelum.
 3. Nájemce nesmí zapujcit vozidlo jiné osobe, než která je uvedena na smlouve jako další ridic.
 4. Doklady potrebné pro uzavrení smlouvy (pouze pri prvním pronájmu):
  1. Právnická osoba: výpis z OR, osvedcení o registraci DIC, objednávka,, obcanský prukaz nebo pas ridice, ridicský prukaz sk. B ridice.
  2. Fyzická osoba, Živnostník: obcanský prukaz, ridicský prukaz sk. B, tretí doklad k overení adresy - jen pri prvním kontaktu , živnostenský list (u živnostníka)
  3. Cizinci: cestovní pas, ridicský prukaz, kreditní karta
  4. Potrebné doklady je treba predložit nejpozdeji pred výpujckou.

Rezervace

 1. Rezervace je platná až tehdy, když je zpetne potvrzena pronajímatelem.
 2. Délka nájmu a termíny mohou být zmeneny i po potvrzení objednávky dohodou obou stran výhradne písemne.
 3. Preobjednání je možné provádet, pokud je vozidlo v danou dobu k dispozici.
 4. AUTO-CAR Holding a. s. si vyhrazuje ve výjimecných prípadech odstoupit od potvrzené objednávky.
 5. Rezervovat mužete on-line pres rezervacní formulár nebo telefonicky a e-mailem. Pri rezervaci on-line po vybrání auta vyplnte potrebné údaje k rezervaci. Potvrzení rezervace bude také zasláno na Váš email nebo telefonicky.

Platba

 1. Pred zacátkem pronájmu je treba složit deposit ve výši 3 000 až 5 000 Kc jako garance za prípadné škody zpusobené kterýmkoliv z ridicu.
 2. Podrobné údaje o oprávneném ridici a zpusob platby bude potvrzen pri sepsání smlouvy a nelze jej menit. Veškeré dodatecné náklady, ke kterým dojde v prubehu nájmu budou doúctovány z depozitu, popr. kreditní kartou.

Celková cena za nájem vozu vcetne DPH je splatná po ukoncení pronájmu.

 1. Všechna vozidla jsou vybavena predepsanou výbavou,mají platné zakonné pojištení a uzavrené havarijní pojištení pro celou Evropu , jsou vybavena dálnicními známkami CR

Pronájem

 1. Nájemci bude predán typ a výbava vozidla, jaké má uvedené na potvrzené rezervaci.
 2. Není-li možné dodat nájemci vozidlo, které požaduje, vyhrazuje si pronajímatel dodat nájemci vozidlo srovnatelné za dohodnutou cenu nebo vyšší kategorii.
 3. Rezervované vozidlo je rezervováno max. 1 hodinu po dohodnuté dobe prevzetí, pokud se telefonicky nedomluví nájemce s pronajímatelem jinak.
 4. Cesta do zahranicí umožnuje výjezd s vypujceným vozidlem za hranice CR se souhlasem majitele.
 5. Vozidlo muže rídit jiný (druhý) ridic, pokud je uveden ve smlouve o nájmu vozidla. Tento (druhý) ridic musí predložit doklady potrebné pro uzavrení smlouvy a nájemce rucí za to, že druhý ridic splnuje zákonné podmínky pro rízení motorového vozidla. Navíc se ruší všechny objednané doplnkové služby a veškerá rizika spojená s prípadnou havárií ponese klient.

Převzetí vozidla

 1. Pri prevzetí vozu bude vystaven predávací protokol. Zkontrolujte si prosím jsou-li údaje o najetých kilometrech a obsahu paliva správne a v prípade jakýchkoliv nesrovnalostí se obratte na náš personál.

Vrácení vozidla

 1. Vozidlo musí být vráceno v case a míste, které je uvedeno na nájemní smlouve. V prípade prodlení o více než 1 hodinu bude úctován další 1 den výpujcky.
 2. Žádáme o prítomnost ridice pri vrácení vozu tak, aby mohl svým podpisem potvrdit celkovou cástku.
 3. Vozidlo musí být vráceno cisté. V prípade nadmerného znecištení bude úctována cástka na mytí a vycistení vozidla.
 4. Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo prevzato v okamžiku výpujcky. V prípade chybející PHM bude provedeno doúctování.

Pojištění a další služby

 1. Vozidla jsou pojištena havarijne pro celou Evropu se spoluúcastí,která je uvedena na smlouve a tuto je povinen zákazník okamžite pri jím zavineném poškození uhradit
 2. V prípade nájemcem nezavinených nehod je treba toto doložit protokolem s uznáním viny jiného úcastníka nehody,kde je uvedena jeho totožnost,uznání viny a císlo pojistky zákonného pojištení.
 3. Klient je povinen jakoukoli nehodu neprodlene ohlásit majiteli,tj. autopujcovne.
 4. V prípade nedodržení techto ujednání a všeobecných podmínek pronájmu je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho príslušenství nebo v souvislosti s provozem vozidla v období.
 5. Nájemce hradí všechny škody, vcetne ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly rízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léciv nebo drog.
 6. Nájemce souhlasí s tím, že nájemné ci prípadné doúctování je pronajímatel oprávnen provést z kreditní karty nájemce. Popr. zaplatí škodu v hotovosti.
 7. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za úcelem naplnení smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty tretím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného ci zákonem postižitelného jednání

Pokuty a ostatní sankce

 1. Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, dane, pokuty za dopravní prestupky a jiné sankce.
 2. Vozidlo musí být vráceno v case a míste, které je uvedeno na nájemní smlouve. V prípade prodlení o více než 1 hodinu bude úctován další 1 den výpujcky.
 3. Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klícu, atd.) bude nájemci úctována pokuta ve výši 2 000,- Kc.
 4. Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu v jakém jej prebíral. V prípade chybející cásti vozidla ci jeho výbavy doplatí nájemce jejich porizovací cenu a prípadné servisní práce.